ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 36f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres, warunki i tryb przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione ograny, służby i instytucje państwowe czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, zwanych dalej „informacjami”;

2) wzór upoważnienia, o którym mowa w art. 36f ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”, przekazują wywiadowi skarbowemu informacje w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań wywiadu skarbowego.

2. Zakres informacji przekazywanych przez podmioty uprawnione obejmuje:

1) dane o osobie, w tym dane personalne, do których należą: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, adres miejsca pobytu stałego, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, wykształcenie oraz inne dane identyfikacyjne pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, pseudonimy, a także dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, zawód i źródła dochodu;

2) datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o osobie.

3. Podmiot uprawniony odmawia lub ogranicza przekazanie informacji lub ogranicza ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie ustawowych zadań lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej pomocy podmiotowi uprawnionemu.

§ 3. 1. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, lub upoważnione przez niego osoby występują z wnioskiem o przekazanie informacji, na piśmie lub przesyłanym przez urządzenia i systemy informatyczne, do kierowników właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotów uprawnionych.

2. We wniosku o przekazanie informacji zamieszcza się dane umożliwiające wyszukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych, archiwalnych oraz aktach operacyjnych, a także określa zakres potrzebnych informacji.

3. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przekazanie informacji dokonuje się niezbędnych sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.

§ 4. Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych lub zbiorach ewidencyjnych albo archiwalnych podmiotów uprawnionych przekazują odpowiednio kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze, ewidencyjne lub archiwalne albo upoważnione przez nich osoby, wraz ze wskazaniem numeru sprawy, pod którą informacja została zarejestrowana, danych jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego prowadzącej czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz informacją o sposobie nawiązania kontaktu z tą jednostką lub komórką organizacyjną.

§ 5. Przekazanie informacji dokumentuje się:

1) w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych – notatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące:

a) daty i miejsca wystąpienia o przekazanie informacji,

b) osoby występującej o przekazanie informacji,

c) czasu i miejsca przekazania informacji,

d) udzielonych informacji,

e) sposobu przekazania informacji,

f) powodów odmowy lub ograniczenia przekazywanych informacji,

g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ograniczenie zakresu danych przekazywanych w informacji;

2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych:

a) w teczkach materiałów archiwalnych – notatką służbową zawierającą dane, o których mowa w pkt 1,

b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych – dostosowaną do metodycznych wymagań tych zbiorów adnotacją zawierającą dane, o których mowa w pkt 1.

§ 6. Wzór imiennego upoważnienia do udostępnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 36f ust. 4 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2802)

WZÓR

IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA WYWIADU SKARBOWEGO, STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ UDOSTĘPNIENIA DANYCH O OSOBIE

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.