ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) B-01 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

2) B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

3) B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

4) B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

5) B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytkowania;

6) B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę – przekazanych do użytku;

7) B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkowaniaa);

8) C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

9) C-01b – sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

10) C-02-10 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

11) C-02-11 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

12) C-02-13 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;

13) C-02-30 – notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;

14) C-02-40 – notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

15) C-02-50 – notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

16) C-02-91 – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

17) C-03 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

18) C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

19) DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej (załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanycha));

20) DG-1t – meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności;

21) DN-1 – karta statystyczna zawarcia małżeństwa;

22) D-R1 – karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu;

23) D-S1 – karta statystyczna dotycząca prawomocnegoa):

1. orzeczenia separacji,

2. zniesienia separacji;

24) DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw;

25) DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01;

26) DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym eksport/importa);

27) D-W1 – zestawienie zbiorcze danych:

– o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

– o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

28) D-W2 – dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące;

29) D-W3 – dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

30) F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

31) F-01/k – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

32) F-01/NFI – sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego (załącznik do F-01/NFI – sprawozdanie o udziałach i akcjach według PKD);

33) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

34) F-01/TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

35) F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe;

36) F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

37) załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4a) dotyczący wydatków inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

38) G-01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

39) G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii;

40) G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

41) G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze sieci, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego;

42) G-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii;

43) G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

44) G-06 – sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi;

45) H-01a – ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw;

46) H-01g – ankieta o sieci placówek gastronomicznych;

47) H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

48) H-01s – sprawozdanie o sprzedaży detalicznej, hurtowej i sieci handlowej;

49) H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

50) H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

51) I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;

52) K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

53) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

54) K-03 – sprawozdanie biblioteki publicznej;

55) K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

56) K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

57) K-08 – sprawozdanie kina;

58) KFT-1 sprawozdanie z działalności klubu sportowego;

59) KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania;

60) KT-1a – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania;

61) KZ – sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego;

62) L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (z załącznikiem);

63) L-01/a – sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z załącznikiem);

64) L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach;

65) L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)a) (z załącznikiem);

66) M-02 – sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych;

67) M-04 s – transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości;

68) M-06 – sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji;

69) M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów;

70) OB-01 – sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych;

71) OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

72) OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

73) OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

74) OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

75) OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

76) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (z załącznikami);

77) P-01 – sprawozdanie o produkcji;

78) P-01 mutacja – sprawozdanie o produkcji;

79) P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

80) PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

81) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

82) PNT-03 – karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych;

83) PNT-04 – sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-produkcyjnych i jednostkowego zużycia i wykorzystania materiałów;

84) PS-01 – sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej;

85) PS-02 – sprawozdanie rodzin zastępczych;

86) PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

87) R-01 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów oraz wykaz dzierżaw i deputatów;

88) R-02 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie (mieście);

89) R-03 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy;

90) R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

91) R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach;

92) R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

93) R-07 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych;

94) R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej (z załącznikami nr 1 i 3);

95) R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (w czerwcu, grudniu)a) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczymb);

96) R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu)a) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczymb);

97) R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

98) R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu;

99) R-10 – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

100) R-10 – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

101) R-CT – notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych;

102) R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (w czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej;

103) R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego;

104) R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych;

105) R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

106) R-r-w – powierzchnia uprawy i zbiory warzyw gruntowych;

107) R-r-z – badanie plonów ziemniaków;

108) R-r-zb – badanie plonów zbóż;

109) SG-01 – statystyka gminy: samorząd/transport;

110) SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

111) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

112) SG-01 – statystyka gminy: środki trwałe;

113) SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa;

114) SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

115) ST-P – statystyka powiatu – samorząd/transport;

116) ST-W – statystyka województwa – samorząd/transport;

117) T-02 – sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

118) T-03 – sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych;

119) T-03r – sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach;

120) T-04 – sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym;

121) T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

122) T-08 – sprawozdanie o przewozach żeglugą morską i przybrzeżną;

123) T-09 – sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

124) T-10 – sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w morskich portach handlowych;

125) T-11 – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

126) T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

127) T-11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

128) T-13 – sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich;

129) TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

130) Z-02 – sprawozdanie o kosztach pracy;

131) Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

132) Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (załącznik do Z-06 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich);

133) Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy;

134) Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów;

135) Z-13 – sprawozdanie o stanie wypłat wynagrodzeń;

136) ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, zakładu leczenia gruźlicy i chorób płuc oraz sanatorium rehabilitacyjnego;

137) ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

138) ZD-4 – sprawozdanie z ratownictwa medycznego;

139) ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

140) ZD-6 – sprawozdanie żłobka;

141) Z-KS – karta statystyczna strajku.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) AK-B/m – ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo;

2) AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel;

3) AK-l/p – ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje;

4) AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

5) AK-P/m – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

6) AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi;

7) AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa;

8) BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

9) BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

10) BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

11) BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

12) CBSG/01 – ankieta – reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich;

13) CBSG/03 – badanie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej;

14) DS-51 G – turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

15) DS-51 I – turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny wyjazdu;

16) DS-58 G – kwestionariusz gospodarstwa domowego;

17) DS-58 I – kwestionariusz indywidualny;

18) KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – kwestionariusz respondenta;

19) KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu;

20) ankieta PL 1 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

21) ankieta PL 2 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

22) SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych;

23) ankieta ZD – badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2005 r.;

24) ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

1) EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne;

2) EN-2 – sprawozdanie z działalności wydawniczej;

3) EN-3 – sprawozdanie o stanie zatrudnienia;

4) EN-6 – sprawozdanie z wypadków uczniów w roku szkolnym;

5) EN-7 – uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym w okresie ferii;

6) EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołach;

7) KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.

2. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Gospodarki i Pracy:

1) GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2) GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3) GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4) G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5) G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6) G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7) G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej;

8) G-10.1k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

9) G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej;

10) G-10.2 – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

11) G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej;

12) G-10.4 k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną;

13) G-10.4(Ob) – sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną;

14) G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną;

15) G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

16) G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych;

17) G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych;

18) G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć;

19) G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

20) G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;

21) G-11g – sprawozdanie o cenach gazu dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;

22) G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych;

23) ITTKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie;

24) ITTKR-1 – uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych;

25) ITTZ-1 – wydatki poniesione w Polsce (oraz przed podróżą w kraju pochodzenia) przez turystów zagranicznych;

26) ITTZ-2 – cele, motywy i organizacja przyjazdów turystów zagranicznych do Polski;

27) ITTZ-4 – wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski;

28) ITTZ-5 – wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą;

29) MG-01 – produkcja wyrobów hutniczych;

30) MG-02 r – roczna produkcja wyrobów hutniczych;

31) MG-03 – nowe zamówienia na dostawy surówki żelaza i wyrobów stalowych;

32) MG-04 – nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym;

33) MG-05 – inwestycje w sektorze hutniczym;

34) MG-06 – bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym;

35) MG-07 – obroty złomów w jednostkach handlowych;

36) MG-08 – zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych;

37) MG-09 – zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym;

38) MG-10 – zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym;

39) MG-11 – zatrudnienie według wieku w sektorze hutniczym;

40) MG-12 – monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego;

41) MG-13 – sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów żelaza;

42) MG-13 A – sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych;

43) MG-14 – produkcja odlewów. Sprawozdanie ze wszystkich odlewni, tj. stopów żelaza i metali nieżelaznych;

44) MG-14f – sytuacja finansowa przemysłu odlewniczego. Sprawozdanie ze wszystkich odlewni;

45) MG-14n – nakłady inwestycyjne w branży odlewniczej. Sprawozdanie ze wszystkich odlewni;

46) MG-15 – produkcja w koksownictwie;

47) MG-16 – zużycie węgla koksowego;

48) MG-17 – bilans koksu i półkoksu;

49) MG-18 – zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

50) MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

51) MG-20 – nakłady inwestycyjne;

52) MG-21 – import węgla kamiennego do produkcji koksu;

53) MG-c – sprawozdanie o cenach wyrobów hutniczych;

54) MG-f – sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego;

55) MG-OECD I/NZ – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

56) MG-OECD I/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

57) MG-OECD I/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień;

58) MG-OECD I/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamówień;

59) MG-OECD I/SZ – sprawozdanie z budowy statków;

60) MPiPS-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia;

61) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy, sporządzane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy;

62) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

63) RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

64) RAF-2 – sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi;

65) RAF-3 – sprawozdanie o zapasach obowiązkowych paliw ciekłych.

3. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Infrastruktury:

1) GUNB-1 – obiekty budowlane przekazane do użytkowania;

2) GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych.

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Kultury:

1) KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2) KN-1 – sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych.

5. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej: PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

6. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonego przez Ministra Polityki Społecznej: MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach.

7. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) RRW-1 – sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin;

2) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

3) RRW-3 – sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu kadr;

4) RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;

5) RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa, drobiu, dziczyzny, królików i zwierząt akwakultury;

6) RRW-7 – sprawozdanie o zakaźnych chorobach zwierzęcych;

7) RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

8) RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

9) RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego i utrzymania urządzeń melioracyjnych;

10) RRW-11 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;

11) RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

12) RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej;

13) RRW-14 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich;

14) RRW-15 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych;

15) RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

16) RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

17) RRW-18 – sprawozdanie z inseminacji loch;

18) RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli;

19) RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;

20) RRW-24 – sprawozdanie z krycia loch w punktach kopulacyjnych;

21) RRW-25 – sprawozdanie z krycia krów i jałowic w punktach kopulacyjnych;

22) RRW-26 – sprawozdanie miesięczne z zakupu mleka i śmietanki oraz produkcji przetworów mlecznych;

23) RRW-27 – sprawozdanie roczne z zakupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych;

24) RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego.

8. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonego przez Ministra Skarbu Państwa: MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności komornika;

2) MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

3) MS-P2 – sprawozdanie z czynności dochodzeniowych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli;

4) MS-P3 – karta statystyczna z aktu oskarżenia;

5) MS-RODK-25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

6) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej;

7) MS-S4 – sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej);

8) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

9) MS-S6o – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);

10) MS-S6r – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);

11) MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej);

12) MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

13) MS-S8 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym;

14) MS-S9 – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie (według właściwości rzeczowej);

15) MS-S10o – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

16) MS-S10r – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

17) MS-S15 – sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych;

18) MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw nieletnich;

19) MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich;

20) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

21) MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

22) MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

23) MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

24) MS-S22 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym;

25) MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego;

26) MS-S51g – sprawozdanie w sprawach rozpatrywanych w wydziałach grodzkich (sądach grodzkich);

27) MS-Stp1 – zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

28) MS-Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

29) MS-Stp3 – zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;

30) MS-Stp5 – zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia;

31) MS ZK-1 – miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;

32) MS ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

33) MS ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie;

34) MS ZK-4 – sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;

35) MS ZK-5 – roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych według odbywania kary zasadniczej, zastępczej, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstw i wieku;

36) MS ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

37) MS ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

38) MS ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

39) MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

40) MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

41) MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

42) MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.

10. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) MSW-29 – sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w służbie zdrowia MSWiA;

2) MSW-30 – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia;

3) MSW-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZOZ MSWiA;

4) MSW-33 – sprawozdanie z działalności diagnostycznej;

5) MSW-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSW-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSW-36 – sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego;

8) MSW-37 – sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej;

9) MSW-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSW-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

11) MSW-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych;

12) MSW-43 – sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego;

13) MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycie preparatów krwiopochodnych;

14) MSW-45 – sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego;

15) MSW-47a – sprawozdanie o działalności sanitarno-epidemiologicznej.

11. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Środowiska:

1) OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2) OŚ-3 – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

3) OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (z załącznikiem);

4) OŚ-4/k – kwartalne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

5) OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (z załącznikiem);

6) OŚ-4/r – roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

7) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej*/ Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*;

8) OŚ-21 – zestawienie zasobów i danych o złożu;

9) OŚ-22 – zestawienie zmian zasobów złoża;

10) OŚ-23 – roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża;

11) OŚ-24 – zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*;

12) OŚ-25 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*;

13) OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

14) OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych;

15) OŚ-28 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych i wód termalnych;

16) OŚ-29/k – kwestionariusz o wydatkach bieżących poniesionych na ochronę środowiska.

12. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Zdrowia:

1) MZ-03 – półroczne/roczne sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) MZ-06 – roczne sprawozdanie o realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

3) MZ-10A – roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa;

4) MZ-10B – roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;

5) MZ-10C – roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty;

6) MZ-10D – roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

7) MZ-11 – roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

8) MZ-12 – roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej;

9) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

10) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

11) MZ-15 – roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) MZ-16 – roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;

13) MZ-19 – roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

14) MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonywanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

15) MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego;

16) MZ-29A – sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej;

17) MZ-30 – roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

18) MZ-35 – roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

19) MZ-35A – roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

20) MZ-42 – roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

21) MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

22) MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia;

23) MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej;

24) MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

25) MZ-49 – sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej;

26) MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy;

27) MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej;

28) MZ-53 – roczne sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

29) MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

30) MZ-55 – dwutygodniowy, tygodniowy, dzienny/1 meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę;

31) MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne/1 sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach;

32) MZ-57 – sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

33) MZ-58 – sprawozdanie o zachorowaniach na różyczkę;

34) MZ-88 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranych pracowników ochrony zdrowia;

35) MZ-88A – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy i lekarzy stomatologów;

36) MZ-89 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych;

37) MZ-101 – roczne sprawozdanie o wybranej aparaturze medycznej;

38) MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

39) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna;

40) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna;

41) PARPA-G1 – roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

13. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych:

1) KNUiFE/AI-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;

2) KNUiFE/AI-03 – sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.

14. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, prowadzonych przez Ministra Nauki i Informatyzacji:

1) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii;

2) MN-02 – sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii.

15. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–14, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Określa się wzory zestawień tabelarycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1) LOT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym;

2) ŁP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

3) ŁP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych;

4) ŁP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

5) ŁT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych;

6) ŁT-1mk – zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach telefonii komórkowej;

7) ŁT-1mp – zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej – łączach głównych;

8) ŁT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych i abonentów telewizji kablowej;

9) ŁT-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych samoinkasujących;

10) ŁT-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji;

11) ŁT-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji;

12) ŁT-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i łączach głównych w zakresie operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.;

13) ŁT-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.;

14) ŁT-10 – zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej;

15) MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

16) PKP/TK-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

17) PKP/TK-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym;

18) PKP-2a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

19) PKP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

20) PKP-3a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

21) PKP-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego;

22) PKP-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej;

23) PKP-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym;

24) PKP-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych;

25) PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

26) PL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP „Porty Lotnicze”;

27) PL-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

28) TL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC;

29) TWS-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych;

30) Imienne dane o statkach w formie elektronicznej;

31) Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

32) Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do użytkowania nowe budynki mieszkalnea);

33) Zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ładunkowych w portach morskich.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.