ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych składane przez zamawiającego zawiera:

1) nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP;

2) oznaczenie rodzaju zamawiającego;

3) określenie liczby udzielonych zamówień publicznych i ich łącznej wartości w podziale na rodzaje i tryby zamówień;

4) sposób wykonania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla robót budowlanych albo 5 000 000 euro dla dostaw lub usług.

§ 2. Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. (poz. 479)

WZÓR

(PDF)