ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:

1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48, poz. 460).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.