ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) AK-B/m — ankieta koniunktury gospodarczej — budownictwo;

2) AK-H/m — ankieta koniunktury gospodarczej — handel;

3) AK-l/p — ankieta koniunktury gospodarczej — inwestycje;

4) AK-P/k — ankieta koniunktury gospodarczej — przemysł;

5) AK-P/m — ankieta koniunktury gospodarczej — przemysł;

6) AK-U/m — ankieta koniunktury gospodarczej — usługi;

7) B-01 — sprawozdanie o sprzedaży produkcji bu-dowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

8) B-02 — sprawozdanie o produkcji budowlano--montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

9) B-05 — sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

10) B-06 — meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

11) B-07 — sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytkowania;

12) B-08 — sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę — przekazanych do użytkowania;

13) B-09 — sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkowania;

14) C-01 — sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

15) C-01b — sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

16) C-02-10 — notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

17) C-02-11 — notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

18) C-02-13 — notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;

19) C-02-30 — notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;

20) C-02-40 — notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

21) C-02-50 — notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

22) C-02-91 — notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

23) C-03 — sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

24) C-04 — sprawozdanie o cenach robót budowlano--montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

25) C-05 — sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym (międzynarodowym);

26) DG-1 — meldunek o działalności gospodarczej (załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych);

27) DG-1t — meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności;

28) DN-1 — karta statystyczna zawarcia małżeństwa;

29) D-R1 — karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu;

30) D-S1 — karta statystyczna dotycząca prawomocnego:

1. orzeczenia separacji,

2. zniesienia separacji;

31) DS-01 — sprawozdanie z przyjętych zamówień na towar o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw;

32) DS-01 a — załącznik do sprawozdania DS-01;

33) DS-01 b — zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarem o znaczeniu strategicznym;

34) D-W1 — zestawienie zbiorcze danych:

— o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,

— o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące;

35) D-W2 — dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące;

36) D-W3 — dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące;

37) F-01/1-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

38) F-01/NFI — sprawozdanie o wyniku finansowym Narodowego Funduszu Inwestycyjnego (załącznik do F-01/NFI — sprawozdanie o udziałach i akcjach według PKD);

39) F-01/s — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

40) F-01/TFI — sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

41) F-02 — statystyczne sprawozdanie finansowe;

42) F-02/dk — sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

43) F-03 — sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

44) załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4

— środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

45) F-03dp — sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową;

46) F-03m — sprawozdanie o urządzeniach i budowlach melioracji podstawowych i szczegółowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową;

47) FKT — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw faktoringowych;

48) G-01 — sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

49) G-02a — sprawozdanie bilansowe nośników energii;

50) G-02b — sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

51) G-02g — sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego;

52) G-03 — sprawozdanie o zużyciu paliw i energii;

53) G-04 — sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

54) G-06 — sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi;

55) H-01a — ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw;

56) H-Olg — ankieta o sieci placówek gastronomicznych;

57) H-01/k— kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

58) H-Ois — sprawozdanie o sprzedaży detalicznej, hurtowej i sieci handlowej;

59) H-02n — sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

60) H-02p — sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

61) 1-01 —sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;

62) K-01 — sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

63) K-02 — sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

64) K-03 — sprawozdanie biblioteki publicznej;

65) K-05 — sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

66) K-06 — sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

67) K-08 — sprawozdanie kina;

68) KFT-1 — sprawozdanie z działalności klubu sportowego;

69) KT-1 — sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania;

70) KT-1 a — sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania w lipcu;

71) KZ — sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym;

72) L-01 — sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (z załącznikiem);

73) L-01/a — sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z załącznikiem);

74) L-02 — sprawozdanie o zadrzewieniach;

75) L-03 — sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) (z załącznikiem);

76) M-03 — sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi;

77) M-04s — transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości;

78) M-06 — sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji;

79) M-09 — sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;

80) OB-01 — sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych;

81) OS-1 —sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

82) OS-3 — sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

83) OS-4 — sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

84) OS-5 — sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

85) OS-6 — sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

86) OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (z załącznikami);

87) P-01 — sprawozdanie o produkcji;

88) P-01 mutacja — sprawozdanie o produkcji;

89) P-02 — meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

90) PF — sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek/kredytów ze środków własnych;

91) PL1 — panelowe badanie przedsiębiorstw;

92) PL2 — panelowe badanie przedsiębiorstw;

93) PNT-01 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

94) PNT-01/s — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

94a) PNT-02 — sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;

94b) PNT-02/u — sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług;

95) PNT-03 — karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych;

96) PS-01 — sprawozdanie placówki opiekuńczo-wy-chowawczej;

97) PS-02 — sprawozdanie rodzin zastępczych;

98) PS-03 — sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

99) R-04 — sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

100) R-05 — sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach;

101) R-06 — sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

102) R-08 — sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej (z załącznikami);

103) R-09A — sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym;

104) R-09B — sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym;

105) R-09U — sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

106) R-09W — sprawozdanie o wylęgach drobiu;

107) R-10 — meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

108) R-10 — sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

109) R-CT — notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych;

110) RF-01 — kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych;

111) R-KSRA — badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej;

112) R-KSRB — badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego;

113) R-r-pw — badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

114) R-r-s — powierzchnia uprawy, liczba drzew i krzewów owocowych oraz zbiory owoców;

115) R-r-zb — badanie plonów zbóż;

116) R-SGR — badanie struktury gospodarstw rolnych;

117) S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych;

118) S-11 — sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów;

119) S-12 — sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

120) SG-01 — statystyka gminy: samorząd/transport;

121) SG-01 — statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

122) SG-01 — statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

123) SG-01 — statystyka gminy: środki trwałe (z załącznikiem);

124) SP — roczna ankieta przedsiębiorstwa;

125)SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

125a) SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

125b) SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;

126)ST-P — statystyka powiatu — samorząd/transport;

127) ST-W — statystyka województwa — samorząd/transport;

128)T-02 — sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

129)T-03 — sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych;

130) T-03r — sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach;

131) T-04 — sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym;

132) T-06 — sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

133) T-08 — sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową;

134)T-09 — sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

135)T-10 — sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich;

136)T-11/k — sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

137) T-11/u — sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

138)TD-E — kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

139)TWS-1 — sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań;

140) Z-03 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

141) Z-05 — badanie popytu na pracę;

142)Z-06 — sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (z załącznikiem do Z-06 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich);

143) Z-10 — sprawozdanie o warunkach pracy;

144) Z-12 — sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów;

145)ZD-2 — sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego;

146)ZD-3 — sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

147) ZD-4 — sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;

148) ZD-5 — sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

149) ZD-6 — sprawozdanie żłobka;

150) Z-KS — karta statystyczna strajku.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) AP-2006 — Ankieta Polonijna;

2) AW-01 — statystyczna ankieta wyznaniowa;

2a) BR-01 — książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

2b) BR-01 a — badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

2c) BR-01 b — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

2d) BR-04 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

2e) BR-05 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej;

3) CBSG/01-ankieta — reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich;

3a) DS-50 G — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

3b) DS-50 I — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny;

3c) EU-SILC-1G — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz gospodarstwa domowego;

3d) EU-SILC-1I — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz indywidualny;

4) KGD-1 — kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) — kwestionariusz respondenta;

5) KGD-1 a — kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) — wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu;

6) SN-01 — statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (z załącznikiem);

6a) SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz dla gospodarstwa domowego;

6b) SSI-10I — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz indywidualny;

7) ZD — ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności;

7a) ZD-G — wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą — ankieta modułowa BAEL;

8) ZG — kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej:

1) GUGiK-1.00 — sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji;

2) GUGiK-1.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00;

3) GUGiK-2.00 — sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

4) GUGiK-2.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00;

5) GUGiK-3.00 — sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;

6) GUGiK-3.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00;

7) GUGiK-4.00 — sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej;

8) GUGiK-4.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00;

9) GUNB-1 — obiekty budowlane przekazane do użytkowania;

10) GUNB-2 — nakazy rozbiórki obiektów budowlanych;

11) PP-1 — planowanie przestrzenne w gminie.

2. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1) GAZ-1 — sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2) GAZ-2 — sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3) GAZ-3 — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4) G-09.1 — sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5) G-09.2 — sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6) G-09.3 — sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7) G-10.m — miesięczne dane o energii elektrycznej;

8) G-10.1k — sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

9) G-10.1(w)k — sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej;

10) G-10.2 — sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

11) G-10.3 — sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej;

12) G-10.4k — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i/lub obrotem energią elektryczną;

13) G-10.4(Ob) — sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną;

14) G-10.4(P)k — sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną;

15) G-10.5 — sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

16) G-10.6 — sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych;

17) G-10.7 — sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych;

18) G-10.7(P) — sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć;

19) G-10.8 — sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

20) G-11e — sprawozdanie o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;

21) G-11g — sprawozdanie o cenach gazu dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;

22) G-11n — sprawozdanie o cenach produktów naftowych;

23) MG-01 — produkcja wyrobów hutniczych;

24) MG-02r — roczna produkcja wyrobów hutniczych;

25) MG-03 — nowe zamówienia na dostawy surówki żelaza i wyrobów stalowych;

26) MG-04 — nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym;

27) MG-05 — inwestycje w sektorze hutniczym;

28) MG-06 — bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym;

29) MG-07 — obroty złomów w jednostkach handlowych;

30) MG-08 — zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych;

31) MG-09 — zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym;

32) MG-10 — zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym;

33) MG-11 — zatrudnienie według wieku w sektorze hutniczym;

34) MG-12 — monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego;

35) MG-13 — sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów żelaza;

36) MG-13A — sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych;

37) MG-14 — sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych;

38) MG-14f — sytuacja finansowa przemysłu odlewniczego. Sprawozdanie z odlewni samodzielnych;

39) MG-14n — nakłady inwestycyjne w branży odlewniczej. Sprawozdanie z wszystkich odlewni;

40) MG-15 — produkcja i sprzedaż w koksownictwie, zużycie węgla oraz zapasy;

41) MG-16 — zużycie węgla koksowego;

42) MG-17 — bilans koksu;

43) MG-18 — zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

44) MG-19 — zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

45) MG-20 — nakłady inwestycyjne w koksownictwie na lata 2004—2008;

46) MG-21 — import węgla kamiennego do produkcji koksu;

47) MG-c — sprawozdanie o cenach wyrobów hutniczych;

48) MG-f — sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego;

49) MG-OECD I/NZ — sprawozdanie o nowych zamówieniach;

50) MG-OECD I/NZ/D — sprawozdanie o nowych zamówieniach;

51) MG-OECD I/PZ — sprawozdanie o portfelu zamówień;

52) MG-OECD I/PZ/D — sprawozdanie o portfelu zamówień;

53) MG-OECD I/SZ — sprawozdanie z budowy statków;

54) RAF-1 — sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

55) RAF-2 — sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi;

56) RAF-3 — sprawozdanie o zapasach obowiązkowych paliw ciekłych.

3. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu: KFT-2 — sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) KK-1 — roczne sprawozdanie o filmach długome-trażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2) KN-1 — sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych.

5. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki:

1) MN-01 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych;

2) MN-02 — sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach.

6. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw obrony narodowej: PM-1 — roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

7. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania: EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia.

8. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy:

1) MPiPS-01 — sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami);

2) MPiPS-02 — sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

3) MPiPS-04 — sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce;

4) MPiPS-05 — sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia;

5) MPiPS-06 — sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

6) MPiPS-07 — sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa:

1) RRW-1 — sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin;

2) RRW-3 — sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu kadr;

3) RRW-5 — sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;

4) RRW-6 — sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa, drobiu, dziczyzny, królików i zwierząt akwakultury;

5) RRW-7 — sprawozdanie o zakaźnych chorobach zwierzęcych;

6) RRW-17 — sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

7) RRW-18 — sprawozdanie z inseminacji loch;

8) RRW-19 — sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego;

9) RRW-20 — sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego;

10) RRW-22 — zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli;

11) RRW-23 — zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;

12) RRW-24 — sprawozdanie z krycia loch w punktach kopulacyjnych;

13) RRW-25 — sprawozdanie z krycia krów i jałowic w punktach kopulacyjnych.

10.  Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi:

1) RRW-2 — sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

2) RRW-8 — sprawozdanie z wykonania prac geode-zyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

3) RRW-9 — sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

4) RRW-10 — sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych;

5) RRW-11 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;

6) RRW-12 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

7) RRW-13 — sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej;

8) RRW-14 — sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich;

9) RRW-15 — sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych.

11.  Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych:

1) RRW-16 — sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

2) RRW-26 — sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka i śmietanki oraz produkcji przetworów mlecznych;

3) RRW-27 — sprawozdanie roczne ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych;

4) RRW-28 — sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego.

12. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: MSP-01 — informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

13. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw sprawiedliwości:

1) MS-DB1 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2) MS-DB2 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych;

3) MS-DB3 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

4) MS-DB4 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach powszechnych prokuratury;

5) MS-DB5 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

6) MS-DB6 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości;

7) MS-DB7 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;

8) MS-Kom23 — sprawozdanie z czynności komornika;

9) MS-Not24 — sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

10) MS-P1CA — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych;

11) MS-P1K — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy;

12) MS-P1k wojsk — sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych;

13) MS-P1n — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;

14) MS-P2 — sprawozdanie z czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli;

15) MS-P3 — karta statystyczna z aktu oskarżenia 1. nietolerancji 2. handlu ludźmi 3. pedofilii;

16) MS-RODK 25 — sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

17) MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

18) MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

19) MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym;

20) MS-S5 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeń i owych w sądzie rejonowym;

21) MS-S5 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie okręgowym;

22) MS-S5 — sprawozdanie w sprawach karnych w sądzie apelacyjnym;

23) MS-S6 — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

24) MS-S6 — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

25) MS-S6 wojsk — sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych według właściwości rzeczowej;

26) MS-S7 — sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

27) MS-S7 wojsk — sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

28) MS-S8 wojsk — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym w sądzie okręgowym;

29) MS-S9 wojsk — sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie garnizonowym;

30) MS-S9 wojsk — sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie okręgowym;

31) MS-S10 — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

32) MS-S10 — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

33) MS-S10 wojsk — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie garnizonowym;

34) MS-S10 wojsk — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

35) MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

36) MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

37) MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym;

38) MS-S12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

39) MS-S12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

40) MS-S16 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw nieletnich w sądzie rejonowym;

41) MS-S18 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich w sądzie rejonowym;

42) MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie rejonowym;

43) MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie okręgowym;

44) MS-S19k — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

45) MS-S19z — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

46) MS-S20KRS — sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

47) MS-S20KW — sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

48) MS-S20UN — sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

49) MS-S20z — sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych);

50) MS-S28 — karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego 1. nietolerancji 2. handlu ludźmi 3. pedofilii;

51) MS-S40 — sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;

52) MS-Stp1 — zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

53) MS-Stp2 — zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

54) MS-Stp3 — zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;

55) MS-Stp5 — zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia;

56) MS ZK-1 — miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;

57) MS ZK-2 — miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

58) MS ZK-3 — kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie;

59) MS ZK-4 — sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;

60) MS ZK-5 — roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych według odbywania kary zasadniczej, zastępczej, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstw i wieku;

61) MS ZK-6 — sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

62) MS ZK-7 — sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

63) MS ZK-8 — sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

64) MS-ZN26p — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

65) MS-ZN26s — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

66) MS-ZN27p — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

67) MS-ZN27s — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.”,

14. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok

2007, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: EN-1 — sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne.

15.  Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki:

1) IT-OJ — charakterystyka pobytu w Polsce i wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski;

2) IT-POL — wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą;

3) ITTKR — krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie;

4) ITTKR 1 — uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych;

5) IT-TZ — charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkość wydatków;

6) POL — zestawienie zbiorcze z przejść granicznych;

7) ZAG — zestawienie zbiorcze z przejść granicznych.

16.  Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska:

1) OŚ-2a — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2) 0Ś-2b — sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;

3) OŚ-3 — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

4) 0Ś-4g — sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

5) OŚ-4p — sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6) OŚ-4/p — półroczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

7) OŚ-4/r — roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

8) 0Ś-4w/n — sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

9) OŚ-21 — zestawienie zasobów i danych o złożu;

10) OŚ-22 — zestawienie zmian zasobów złoża;

11) OŚ-23 — roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża;

12) OŚ-24 — zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

13) OŚ-25 — zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

14) OŚ-26 — zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

15) OŚ-27 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych;

16) OŚ-28 — zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych i wód termalnych;

17) OŚ-29/k — kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska.

17a) kwestionariusz „Badanie nakładów na ochronę środowiska gospodarstw domowych w 2006 r.

17. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) MSW-29 — sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w służbie zdrowia MSWiA;

2) MSW-30 — sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia;

3) MSW-32 — sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZOZ MSWiA;

4) MSW-33 — sprawozdanie z działalności diagnostycznej;

5) MSW-34 — sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSW-35 — sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSW-36 — sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego;

8) MSW-37 — sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej;

9) MSW-38 — sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSW-41 — sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

11) MSW-42 — sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych;

12) MSW-43 — sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego;

13) MSW-44 — sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycie preparatów krwiopochodnych;

14) MSW-45 — sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego;

15) MSW-47a — sprawozdanie o działalności sanitar-no-epidemiologicznej.

18. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego: MPiPS-03 — sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach.

19.  Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia:

1) MZ-03 — półroczne/roczne sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) MZ-06 — sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

3) MZ-10A — roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;

4) MZ-10B — roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;

5) MZ-10C — roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty;

6) MZ-10D — roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

7) MZ-11 — roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

8) MZ-12 — roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej;

9) MZ-13 — roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

10) MZ-14 — roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

11) MZ-15 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego;

12) MZ-19 — roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

13) MZ-24 — roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

14) MZ-29 — sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego;

15) MZ-29A — sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej;

16) MZ-30 — roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

17) MZ-35 — roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

18) MZ-35A — roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

19) MZ-42 — roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

20) MZ-45 — sprawozdanie o działalności kontrolno--represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

21) MZ-45A — sprawozdanie z zatrudnienia;

22) MZ-46 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej;

23) MZ-48 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

24) MZ-49 — sprawozdanie z działalności oświatowo--zdrowotnej i promocji zdrowia;

25) MZ-50 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy;

26) MZ-52 — sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej;

27) MZ-53 — roczne sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

28) MZ-54 — roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

29) MZ-55 — dwutygodniowy, tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę;

30) MZ-56 — dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach;

31) MZ-57 — roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

32) MZ-58 — roczne sprawozdanie o zachorowaniach na różyczkę;

33) MZ-88 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranych pracowników ochrony zdrowia;

34) MZ-88A — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy i lekarzy dentystów;

35) MZ-89 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych;

36) MZ-101 — roczne sprawozdanie o wybranej aparaturze medycznej;

36a) MZ/N-1a — karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

37) MZ/Szp-11 — karta statystyczna szpitalna ogólna;

37a) MZ/Szp-11B — karta statystyczna psychiatryczna;

38) PARPA-G1 — roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

19a. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego:

1) KNF-02 — sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;

2) KNF-03 — sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych

20. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1—19a, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Określa się wzory zestawień tabelarycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1) LOT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym;

2) ŁP-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

3) ŁP-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych;

4) ŁP-3 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

5) ŁP-4 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską;

6) ŁT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych;

6a) ŁT-1kk — zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

7) ŁT-1kp — zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii stacjonarnej — łączach głównych;

8) ŁT-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych;

9) ŁT-3 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych;

10) ŁT-4 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji;

11) ŁT-5 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji;

12) ŁT-6 — zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii stacjonarnej;

13) ŁT-7 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej;

14) ŁT-10 — zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

15) MT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

16) PERN-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

17) PL-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

18) TK-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

19) TK-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym;

20) TK-2a — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

21) TK-3 — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

22) TK-3a — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

23) TK-4 — zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego;

24) TK-5 — zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej;

25) TK-6 — zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym;

26) TK-7 — zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych;

27) TL-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC;

28) Z.LMRiRW —dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej i Programu SAPARD;

29) Imienne dane o statkach w formie elektronicznej;

30) Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

31) Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni — realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby — oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do użytkowania nowe budynki mieszkalne;

32) Zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ładunkowych w portach morskich.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.