ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 86, poz. 796 oraz z 2007 r. Nr 186, poz. 1321) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okresy służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej;”;

2)  w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie, zasiłek z tytułu choroby lub zasiłek macierzyński, a także okresów zawieszenia w czynnościach służbowych jeżeli za te okresy nie wypłacono uposażenia w pełnej wysokości.”;

3)  w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, i ustalenia wysługi lat dokonuje się po raz pierwszy na dzień przyjęcia funkcjonariusza do służby w Agencji Wywiadu.”.

§ 2. 1. Przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do okresów zawieszenia w czynnościach służbowych rozpoczętych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W odniesieniu do okresów zawieszenia w czynnościach służbowych które nie zakończyły się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do tych części okresów zawieszenia, które trwają od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908.