ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm. 1) ) oraz art. 26 ust. 1 w związku z art. 197 ust. 3 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 24 marca 2013 r.

§ 3. Do Rady Powiatu Wałbrzyskiego wybiera się 17 radnych.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załącznik 1 Kalendarz wyborczy


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.