ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości (Dz. U. Nr 106, poz. 1154) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przejściowe obozy policji bezpieczeństwa (obozy internowania):

a) Bydgoszcz,

b) Działdowo,

c) Gdańsk-Nowy Port,

d) Gdynia,

e) Gniew,

f) Grabowno,

g) Inowrocław,

h) Lipka (Linde bei Flatow),

i) Luszkówno,

j) Łódź-Radogoszcz (ul. Liściasta),

k) Międzyrzecz,

l) Pabianice,

m) Piła,

n) Poznań-Fort VII,

o) Sosnowiec,

p) Tczew,

r) Szczeglin,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.