ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Skarbu Państwa oraz wojewodów w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 36 — Skarb Państwa w kwocie 1 353 000 zł do części:

1) 85/02 Województwo dolnośląskie w kwocie 108 240 zł;

2) 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie w kwocie 54 120 zł;

3) 85/06 Województwo lubelskie w kwocie 54 120 zł;

4) 85/08 Województwo lubuskie w kwocie 54 120 zł;

5) 85/10 Województwo łódzkie w kwocie 108 240 zł;

6) 85/12 Województwo małopolskie w kwocie 81 180 zł;

7) 85/14 Województwo mazowieckie w kwocie 216 480 zł;

8) 85/16 Województwo opolskie w kwocie 54 120 zł;

9) 85/18 Województwo podkarpackie w kwocie 54 120 zł;

10) 85/20 Województwo podlaskie w kwocie 54 120 zł;

11) 85/22 Województwo pomorskie w kwocie 108 240 zł;

12) 85/24 Województwo śląskie w kwocie 108 240 zł;

13) 85/26 Województwo świętokrzyskie w kwocie 54 120 zł;

14) 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie w kwocie 54 120 zł;

15) 85/30 Województwo wielkopolskie w kwocie 108 240 zł;

16) 85/32 Województwo zachodniopomorskie w kwocie 81 180 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. W ramach kwoty wymienionej w § 2 przenosi się kwoty wynagrodzeń z części 36 — Skarb Państwa do części: 85/02 Województwo dolnośląskie, 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie, 85/06 Województwo lubelskie, 85/08 Województwo lubuskie, 85/10 Województwo łódzkie, 85/12 Województwo małopolskie, 85/14 Województwo mazowieckie, 85/16 Województwo opolskie, 85/18 Województwo podkarpackie, 85/20 Województwo podlaskie, 85/22 Województwo pomorskie, 85/24 Województwo śląskie, 85/26 Województwo świętokrzyskie, 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie, 85/30 Województwo wielkopolskie, 85/32 Województwo zachodniopomorskie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 kwietnia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerca 2012 r. (poz. 718)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.