ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organ wydający upoważnienie oraz zakres przedmiotowy upoważnienia.

§ 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wydaje, określając szczegółowy zakres kontroli, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu.

§ 3. Określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.