ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 oraz z 2008 r. Nr 202, poz. 1249) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w tabeli B:

a) w części II „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów”:

— w części C „Prędkość i hamowanie” lp. 36—41 otrzymują brzmienie:


art. 92a Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]

„36 do 10 km/h do 50
37 o 11—20 km/h od 50 do 100
38 o 21—30 km/h od 100 do 200
39 o 31—40 km/h od 200 do 300
40 o 41—50 km/h od 300 do 400
41 o 51 km/h i więcej od 400 do 500”

— w części P „Przewóz osób” lp. 181 i 182 otrzymują brzmienie:


„181

art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500
182 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500”

b) w części V „Znaki i sygnały drogowe” lp. 228—237 otrzymują brzmienie:


art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaku:
„228

1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”

§ 49 ust. 1 lub 2 [1]
§ 91 ust. 1 [1]

100
229

2) D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

§ 49 ust. 3 [1]

100
230

3) D-18 „parking”, D-18a „parking — miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”

§ 52 ust. 1—3, ust. 4 lub ust. 5 [1] 100
231

4) D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking — miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]

500
232

5) P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

§ 90 ust. 2

i § 92 albo § 90 ust. 4

i § 92 [1]

500
233

6) D-19 „postój taksówek”

§ 53 [1]

100
234

7) F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”

§ 72 lub

§ 87 ust. 1—2 [1]

250
235

8) BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie”

§ 81 ust. 4 [1]

200
236

9) P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

§ 90 ust. 2—3 [1]

100
237

10) P-20 „koperta”

§ 90 ust. 4 [1]

100”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1 Tabela A


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.