ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykompcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2) organ właściwy do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji służbowej funkcjonariusza, zwanej dalej „legitymacją”, oraz do dokonywania w niej wpisów;

3) przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

4) tryb postępowania w razie utraty legitymacji;

5) sposób posługiwania się legitymacją.

§ 2. 1. W legitymacji umieszcza się fotografię funkcjonariusza, numer identyfikacyjny funkcjonariusza, imię i nazwisko funkcjonariusza, numer legitymacji oraz datę ważności legitymacji, a także informację o obowiązkach instytucji, organów i przedsiębiorców w zakresie udzielania niezbędnej pomocy funkcjonariuszowi.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „CBA”, jest organem właściwym do:

1) wydawania legitymacji funkcjonariuszom na czas pełnienia służby w CBA, niezwłocznie po powołaniu, powierzeniu obowiązków albo mianowaniu;

2) wymiany i unieważniania legitymacji;

3) dokonywania wpisów w legitymacji.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może dokonywać upoważniony przez Szefa CBA kierownik jednostki organizacyjnej CBA, właściwej w sprawach kadrowych.

§ 4. 1. Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

2. Funkcjonariusz może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

3. Funkcjonariusz okazujący legitymację jest obowiązany czynić to w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 142, poz. 1014).

§ 5. Funkcjonariusz jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, w szczególności chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.

§ 6. Legitymacja podlega zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) udzielenia urlopu bezpłatnego albo urlopu wychowawczego;

3) przeniesienia do dyspozycji Szefa CBA;

4) zwolnienia ze służby;

5) wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 7. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu okresu jej ważności.

§ 8. Legitymacja podlega unieważnieniu, po uprzednim wydaniu przez Szefa CBA postanowienia o jej unieważnieniu, w przypadku:

1) jej utraty lub wymiany;

2) zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 9. 1. W razie utraty legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie złożyć Szefowi CBA notatkę służbową, podając w niej w szczególności datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ją kierownikowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, i złożyć Szefowi CBA notatkę służbową, zawierającą w szczególności datę i okoliczności jej odzyskania.

§ 10. 1. Funkcjonariusz:

1) nie może odstępować legitymacji innej osobie;

2) jest obowiązany na czas wyjazdu zagranicznego zdeponować legitymację w jednostce organizacyjnej CBA, w której pełni służbę, chyba że uzyska zgodę kierownika jednostki organizacyjnej CBA, w której pełni służbę, na jej wywożenie za granicę.

2. Zabrania się przesyłania legitymacji za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm. 2) ), z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

§ 11. Legitymacje wydane funkcjonariuszom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz unieważnieniu poprzez wydanie przez Szefa CBA postanowienia w tej sprawie.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228.