ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Członkom Rady do Spraw Uchodźców, zwanej dalej „Radą”, przysługuje:

1) wynagrodzenie miesięczne,

2) ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach Rady,

3) wynagrodzenie za udział w składach orzekających,

4) wynagrodzenie za udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym

– płatne z dołu na koniec miesiąca.

§ 2. Wynagrodzenie miesięczne wynosi:

1) 4 200 zł – dla przewodniczącego Rady;

2) 3 000 zł – dla zastępcy przewodniczącego Rady;

3) 500 zł – dla członka Rady.

§ 3. Ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach Rady wynosi 100 zł i przysługuje, jeżeli w danym miesiącu odbyło się co najmniej jedno posiedzenie plenarne Rady.

§ 4. 1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu składu orzekającego wynosi 330 zł.

2. Za udział w tym samym dniu w kilku posiedzeniach składów orzekających przysługuje jedno wynagrodzenie.

§ 5. Wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi 120 zł.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. 1)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady do Spraw Uchodźców oraz zwrotu innych kosztów ponoszonych w związku z pracą w Radzie do Spraw Uchodźców (Dz. U. Nr 126, poz. 1077), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 145 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808).