ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjne i finansowe wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców, zwanej dalej „Radą”.

§ 2. Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców stanowi komórkę organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wykonuje obsługę organizacyjno-techniczną, a w szczególności obsługę kancelaryjno-biurową Rady, współpracując w tym zakresie z przewodniczącym Rady.

§ 3. Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców wykonuje obsługę Rady w zakresie wymienionym w art. 81 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności wykonuje czynności wspomagające działalność orzeczniczą Rady, dotyczące:

1) zbierania i opracowywania materiałów do analizowania orzecznictwa krajowego i zagranicznego w sprawach uchodźczych;

2) zbierania i opracowywania informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;

3) wykonywania zadań związanych ze współpracą Rady z organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa;

4) prowadzenia w systemie elektronicznym rejestrów spraw o nadanie statusu uchodźcy oraz o udzielanie zgody na pobyt tolerowany;

5) wykonywania czynności organizacyjno-technicznych.

§ 4. 1. Ze środków, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, są pokrywane wydatki na:

1) wynagrodzenie i ryczałt członków Rady;

2) służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne członków Rady oraz inne koszty związane ze współpracą Rady z instytucjami zagranicznymi;

3) koszty tłumaczeń związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w tym tłumaczenia dokumentów;

4) koszty ekspertyz i opinii.

2. Wydatkowanie środków następuje na wniosek przewodniczącego Rady.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.