ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Radzie do Spraw Uchodźców nadaje się statut organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Radzie do Spraw Uchodźców nadaje się regulamin czynności wewnętrznych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. (poz. 1908)