ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 215, poz. 1821, z 2004 r. Nr 127, poz. 1320 oraz z 2006 r. Nr 47, poz. 340) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428.