ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

Na podstawie art. 48 ust. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

2. Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego sporządza się na papierze offsetowym w kolorze beżowym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” albo „Służba Kontrwywiadu Wojskowego” — w zależności od służby, która udzieliła akredytacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.