ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 48 ust. 3—6 oraz art. 50 ust. 1—4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Opłaty za przeprowadzenie czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:

1) za ocenę i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w ramach akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby dokonującej oceny lub audytu, ale w sumie nie więcej niż równowartość 50—krotności kwoty bazowej;

2) za badania i ocenę bezpieczeństwa środka ochrony elektromagnetycznej przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość 25-krotności kwoty bazowej;

3) za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia kryptograficznego przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość:

a) 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,

b) 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,

c) 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,

d) 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

4) za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych realizującego zabezpieczenia teleinformatyczne w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość:

a) 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,

b) 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,

c) 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,

d) 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

5) za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego — równowartość 0,25 kwoty bazowej.

2. Kwotę bazową stanowi kwota, o której mowa w art. 53 ust. 5 pkt 2 ustawy.

§ 3. 1. ABW albo SKW, po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–4, wystawia rachunek podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o ich przeprowadzenie, zwanemu dalej „podmiotem zainteresowanym”.

2. W rachunku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–4, oraz łączne koszty poniesione przez ABW albo SKW na przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–4.

3. ABW albo SKW wystawia podmiotowi zainteresowanemu rachunek za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

4. Podmiot zainteresowany wnosi kwoty wymienione w rachunkach, o których mowa w ust. 1 i 3, na rachunek bankowy wskazany przez ABW albo SKW, w terminie 21 dni od daty doręczenia tych rachunków.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 200, poz. 1652), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).