ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. Nr 285, poz. 2849 oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 808 i Nr 117, poz. 987) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 11:

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) OŚ-2b — sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;”,

b) uchyla się pkt 1b;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzór formularza MPiPS-03 — sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza OŚ-2b — roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) skreśla się wzór formularza OŚ-2b — półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2005 r. (poz. 1176)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.