ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. Nr 109, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715).”;

2) w § 2:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XVI i XVII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.