ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) oświata i wychowanie;

2) szkolnictwo wyższe.

3. Minister jest dysponentem części 30 i 38 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2005 r.