ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Na podstawie art. 193a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: