ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej {Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1390) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Stypendium słuchacza wynosi 2 400 zł.”;

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Proporcjonalnie do liczby dni nieobecności usprawiedliwionej przyczynami zdrowotnymi, innymi niż związane z wypadkiem przy pracy, ulega zmniejszeniu stypendium należne, z zastrzeżeniem ust. 1, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiły nieobecności — o 1/100 część, za każdy dzień nieobecności.”,

b) dodaje się ust. 5—8 w brzmieniu:

„5. Słuchaczowi, o którym mowa w ust. 3, oprócz stypendium określonego w ust. 3 i 4, z tytułu odbywania poza granicami kraju stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 8, stypendium na pokrycie:

1) kosztów utrzymania za granicą, za każdy dzień pobytu za granicą, w wysokości do 75 % diety obowiązującej dla docelowego państwa podróży, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

2) kosztów noclegu w wysokości potwierdzonej rachunkiem w granicach limitu ustalonego dla zwrotu kosztów noclegu w przepisach, o których mowa w pkt 1,

3) kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca odbywania stażu lub innych zajęć i z powrotem, środkiem transportu wskazanym przez Szkołę,

4) kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą,

5) kosztów opłat wizowych,

6) kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której słuchacz korzysta z noclegu za granicą, do miejscowości odbywania stażu lub innych zajęć, i z powrotem,

7) uzasadnionych wydatków związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu lub innych zajęć.

6. Stypendium, o którym mowa w ust. 5, Szkoła przekazuje słuchaczowi przed wyjazdem z kraju na rachunek bankowy przez niego wskazany, w euro lub w walucie państwa, w którym słuchacz odbywa staż lub inne zajęcia, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Część stypendium, o którym mowa w ust. 5, przeznaczoną na pokrycie kosztów noclegu, o których mowa w ust. 5 pkt 2, Szkoła przekazuje słuchaczowi przed wyjazdem z kraju jako zaliczkę na rachunek bankowy przez niego wskazany, w euro lub w walucie państwa, w którym słuchacz odbywa staż lub inne zajęcia, o których mowa w ust. 3. Słuchacz rozlicza się z zaliczki w terminie 7 dni od daty zakończenia stażu lub innych zajęć, na podstawie rachunków za nocleg.

8. Stypendium, o którym mowa w ust. 5, nie przysługuje lub ulega odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli koszty związane z odbywaniem poza granicami kraju stażu lub innych zajęć, o których mowa w ust. 3, pokrywa, w całości lub w części, instytucja zagraniczna.”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie uważa się za pozostających na utrzymaniu słuchacza członków rodziny posiadających samodzielne źródło dochodu przekraczające minimalne wynagrodzenie za pracę, określone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).”;

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypłacone słuchaczowi stypendium podlega zwrotowi w całości w przypadku skreślenia go z listy słuchaczy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy kształcenia z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia słuchacza.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Koszty kształcenia podlegają zwrotowi w części w przypadkach:

1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy po pierwszych ośmiu miesiącach kształcenia z przyczyn innych niż określone w § 12 — w podwójnej wysokości należnego słuchaczowi za okres jego kształcenia w Szkole stypendium, o którym mowa w § 3, albo

2) niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, zwanej dalej „ustawą” —w podwójnej wysokości należnego słuchaczowi za okres kształcenia w Szkole stypendium, o którym mowa w § 3, albo

3) rezygnacji przez absolwenta z pracy w urzędach administracji, o której mowa w art. 7 ustawy — w podwójnej wysokości należnego słuchaczowi za okres kształcenia w Szkole stypendium, o którym mowa w § 3, w części proporcjonalnej do liczby dni nieprzepracowanych w urzędach.

2. Koszty kształcenia podlegają zwrotowi w całości w przypadkach:

1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu rażącego uchybienia godności słuchacza lub zachowania godzącego w dobre imię Szkoły albo

2) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione umyślnie.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W udokumentowanych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi, słuchaczowi lub absolwentowi może być umorzona, w całości lub w części, należność z tytułu zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia po zasięgnięciu opinii dotyczącej umorzenia odpowiednio dyrektora Szkoły lub dyrektora generalnego urzędu, a jeżeli w urzędzie nie występuje to stanowisko, kierownika urzędu, w którym absolwent byt zatrudniony przed ustaniem stosunku pracy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.