ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 245, poz. 1781) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

— po pkt 94 dodaje się pkt 94a i 94b w brzmieniu:

„94a) PNT-02 — sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;

94b) PNT-02/u — sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług;”,

— po pkt 125 dodaje się pkt 125a i 125b w brzmieniu:

„125a) SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

125b) SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;”,

b) w ust. 2:

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a—2e w brzmieniu:

„2a) BR-01 — książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

2b) BR-01 a — badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

2c) BR-01 b — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

2d) BR-04 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

2e) BR-05 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej;”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a—3d w brzmieniu:

„3a) DS-50 G — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

3b) DS-50 I — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny;

3c) EU-SILC-1G — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz gospodarstwa domowego;

3d) EU-SILC-1I — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz indywidualny;”,

— po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz dla gospodarstwa domowego;

6b) SSI-10I — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz indywidualny;”,

— po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) ZD-G — wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą — ankieta modułowa BAEL;”;

2) w § 2:

a) po ust. 19 dodaje się ust. 19a w brzmieniu:

„19a. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego:

1) KNF-02 — sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;

2) KNF-03 — sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.”.

b) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1—19a, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

3) w § 3 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) ŁT-1kk — zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej;”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po wzorze formularza PNT-01/s — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych dodaje się wzory formularzy:

— PNT-02 — sprawozdanie o innowacjach w przemyśle,

— PNT-02/u — sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw dodaje się wzory formularzy:

— SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach,

— SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po wzorze formularza AW-01 — statystyczna ankieta wyznaniowa dodaje się wzory formularzy:

— BR-01 — książeczka budżetu gospodarstwa domowego,

— BR-01a — badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego,

— BR-01b — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu,

— BR-04 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym,

— BR-05 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza CBSG/01 ankieta — reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich dodaje się wzory formularzy:

— DS-50 G — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego,

— DS-50 I — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny,

— EU-SILC-1G — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz gospodarstwa domowego,

— EU-SILC-1I — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz indywidualny w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze formularza SN-01 — statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (z załącznikiem) dodaje się wzory formularzy:

— SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz dla gospodarstwa domowego,

— SSI-10I — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz indywidualny w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

d) po wzorze formularza ZD — ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności dodaje się wzór formularza ZD-G — wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą — ankieta modułowa BAEL w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzór formularza GAZ-3 — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza MG-14 — sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze formularza PARPA-G1 — roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dodaje się wzory formularzy:

— KNF-02 — sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń,

— KISIF-03 — sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 4 do rozporządzenia po wzorze formularza ŁT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych dodaje się wzór formularza ŁT-1kk — zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.