ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie danych, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także trybu wydawania i prostowania świadectwa służby oraz jego formularza

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) formularz świadectwa służby;

2) tryb wydawania i prostowania świadectwa służby;

3) właściwość przełożonych służbowych w sprawach wydawania i prostowania świadectwa służby.

§ 2. 1. Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej „funkcjonariuszem”, zwalniany ze służby, otrzymuje w dniu zwolnienia ze służby, określonym w decyzji, świadectwo służby. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem na kopii świadectwa służby.

2. Świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez funkcjonariusza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza własnoręcznym podpisem osoba upoważniona.

3. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza świadectwo służby wydaje się uprawnionemu do odprawy pośmiertnej członkowi rodziny funkcjonariusza niezwłocznie po wydaniu decyzji o wygaśnięciu stosunku służbowego.

4. Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 1, świadectwo służby doręcza się, za pokwitowaniem, w ciągu 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

§ 3. Wydania świadectwa służby nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych.

§ 4. 1. Do wydawania świadectwa służby oraz do jego sprostowania jest uprawniony Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych do wydawania i prostowania w jego imieniu świadectw służby funkcjonariuszy zwalnianych ze służby.

§ 5. Kopię świadectwa służby z pokwitowaniem jego wydania przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.

§ 6. 1. W świadectwie służby podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dotyczące:

1) okresu służby;

2)  zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego, z zastrzeżeniem ust. 3;

3)  podstawy prawnej zwolnienia ze służby albo, w przypadku śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza, informację o wygaśnięciu stosunku służbowego;

4) liczby dni przysługujących i wykorzystanych w roku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym wygasł stosunek służbowy:

a) urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznościowego,

b) urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

5) wykorzystanego w okresie służby urlopu wychowawczego;

6) przypadającego po dniu zwolnienia ze służby okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej „ustawą”.

2.  Na prośbę funkcjonariusza, zgłoszoną przed dniem wydania świadectwa służby, w świadectwie tym podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz o posiadanych kwalifikacjach.

3. W świadectwie służby nie zamieszcza się informacji niejawnych.

4. Wzór formularza świadectwa służby stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 7. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby może, w terminie określonym w art. 69 ust. 2 ustawy, złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do przełożonego, który wydał świadectwo służby.

2. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby funkcjonariuszowi wydaje się nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

3.  Nie dokonuje się sprostowania świadectwa służby, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożono po terminie określonym w art. 69 ust. 2 ustawy albo funkcjonariusz wnosi o podanie w świadectwie nieprawdziwych danych.

4. O nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa służby przełożony, który wydał to świadectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

§ 8. 1. W razie uchybienia terminu określonego w art. 69 ust. 2 ustawy przywraca się termin, na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do przełożonego, który wydał świadectwo służby, w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

3.  Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.

§ 9. 1. Nowe świadectwo służby, w miejsce wydanego uprzednio, wydaje się w przypadku:

1) mającej wpływ na treść świadectwa służby zmiany decyzji personalnej o zwolnieniu ze służby lub o wygaśnięciu stosunku służbowego funkcjonariusza;

2) zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprzednio przywróconego do służby.

2. W nowym świadectwie służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się cały okres służby funkcjonariusza, bez uwzględnienia przerwy w służbie spowodowanej uprzednio wydaną decyzją o zwolnieniu ze służby, uchylonej w związku z przywróceniem do służby, jeżeli na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy uchylony został skutek tej przerwy w służbie.

§ 10. Po wydaniu nowego świadectwa służby w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub w § 9 ust. 1, uprzednio wydane świadectwo służby usuwa się z akt osobowych funkcjonariusza.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.