ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działania żywiołu.

2. Wykaz gmin i miejscowości, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (poz. 2410)

WYKAZ GMIN I MIEJSCOWOŚCI, W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

ŚLĄSKIE