ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 148, poz. 1648, z późn. zm. 2) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Departament Programowania i Koordynacji Badań,

3) Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów,

4) Departament Studiów Makroekonomicznych,

5) Departament Opracowań Zbiorczych,

6) Departament Badań Demograficznych,

7) Departament Badań Społecznych,

8) Departament Pracy,

9) Departament Warunków Życia,

10) Departament Rachunków Narodowych,

11) Departament Badań Regionalnych i Środowiska,

12) Departament Przedsiębiorstw,

13) Departament Finansów,

14) Departament Produkcji,

15) Departament Handlu i Usług,

16) Departament Rolnictwa,

17) Departament Informacji,

18) Departament Informatyki Statystycznej,

19) Departament Europejskiego Systemu Statystycznego i Współpracy Międzynarodowej,

20) Departament Kadr i Szkolenia,

21) Biuro Dyrektora Generalnego,

22) Departament Administracyjno-Budżetowy.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesowi są podporządkowane:

1) Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca,

2) Centrum Informatyki Statystycznej,

3) Instytut Statystyki Publicznej im. Jerzego Spławy-Neymana,

4) Centrum Edukacji Statystycznej GUS,

5) Zakład Wydawnictw Statystycznych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1044, z 2004 r. Nr 31, poz. 263, z 2005 r. Nr 38, poz. 342 i Nr 154, poz. 1285 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 925.