ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia, przeznaczonych na utrzymanie granicznych inspektoratów weterynarii, z budżetów właściwych wojewodów do części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane dochody budżetowe:

1) z części 85/06 Województwo lubelskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 2 092 tys. zł;

2) z części 85/14 Województwo mazowieckie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 120 tys. zł;

3) z części 85/18 Województwo podkarpackie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 150 tys. zł;

4) z części 85/20 Województwo podlaskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 325 tys. zł;

5) z części 85/22 Województwo pomorskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 580 tys. zł;

6) z części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 408 tys. zł;

7) z części 85/32 Województwo zachodniopomorskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 860 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe:

1) z części 85/06 Województwo lubelskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 1 305 tys. zł;

2) z części 85/14 Województwo mazowieckie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 339 tys. zł;

3) z części 85/18 Województwo podkarpackie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 273 tys. zł;

4) z części 85/20 Województwo podlaskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 269 tys. zł;

5) z części 85/22 Województwo pomorskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 459 tys. zł;

6) z części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 220 tys. zł;

7) z części 85/32 Województwo zachodniopomorskie z rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01035 – Graniczne inspektoraty weterynarii w kwocie 532 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Przenosi się limity zatrudnienia i wydatki na wynagrodzenia w granicznych inspektoratach weterynarii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 marca 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. (poz. 555)