ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 29, poz. 274 oraz z 2002 r. Nr 186, poz. 1554) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) Departament Inspekcji i Orzecznictwa,

2) Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz,

3) Departament Przeciwdziałania Poważnym Awariom,

4) Departament Organizacyjny,

5) Departament Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej,

6) Departament Kontroli Rynku,

7) Wydział do spraw Laboratoriów i Metodyk Badawczych,

8) Wydział Finansowy,

9) Wydział Administracyjny,

10) Wydział Kadr i Szkolenia,

11) Stanowiska Doradców,

12) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,

13) Stanowisko do spraw Kontroli.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 i Nr 191, poz. 1956.