ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposo­bu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i an­kiet statystycznych stosowanych w badaniach staty­stycznych ustalonych w programie badań statystycz­nych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. Nr 285, poz. 2849 oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 po pkt 108 dodaje się pkt 108a—108n w brzmieniu:

„108a) S-01 —sprawozdanie przedszkola i od­działu przedszkolnego przy szko­le podstawowej;

108b) S-02 — sprawozdanie szkoły podstawo­wej i gimnazjum;

108c) S-05 — sprawozdanie liceum ogólno­kształcącego dla młodzieży;

108d) S-06 — sprawozdanie liceum ogólno­kształcącego dla dorosłych;

108e) S-07 — sprawozdanie liceum profilowa­nego i szkoły zawodowej;

108f) S-08 — sprawozdanie internatu (bursy);

108g) S-09 — sprawozdanie dotyczące sty­pendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobo­wiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach;

108h) S-10 — sprawozdanie o studiach dzien­nych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych;

108i) S-11 —sprawozdanie o pomocy mate­rialnej i socjalnej dla studentów;

108j) S-12 — sprawozdanie o stypendiach na­ukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz za­trudnieniu w szkołach wyższych;

108k) S-14 — sprawozdanie specjalnego ośrod­ka szkolno-wychowawczego, spe­cjalnego ośrodka wychowaw­czego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, młodzieżowe­go ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii;

1081) S-15 — sprawozdanie o nauczaniu języ­ka ojczystego dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych;

108m) S-16 — sprawozdanie placówki wycho­wania pozaszkolnego;

108n) S-17 — sprawozdanie domu wczasów dziecięcych;”,

b) w ust. 2 po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:

„17a) EU-SILC-1G — europejskie badanie wa­runków życia ludności — kwestionariusz gospodar­stwa domowego;

17b) EU-SILC-11 —europejskie badanie wa­runków życia ludności — kwestionariusz indywidu­alny;”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po wzorze for­mularza R-r-zb — badanie plonów zbóż dodaje się:

a) wzór formularza S-01 — sprawozdanie przed­szkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w brzmieniu określonym w za­łączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza S-02 — sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum w brzmieniu okre­ślonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozpo­rządzenia,

c) wzór formularza S-05 — sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d) wzór formularza S-06 — sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

e) wzór formularza S-07 — sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

f) wzór formularza S-08 — sprawozdanie interna­tu (bursy) w brzmieniu określonym w załączni­ku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

g) wzór formularza S-09 — sprawozdanie dotyczą­ce stypendiów, zasiłków losowych, zajęć poza­lekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkol­nych oraz nauczania języków obcych w szko­łach w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzór formularza S-10 — sprawozdanie o stu­diach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządze­nia,

i) wzór formularza S-11 — sprawozdanie o pomo­cy materialnej i socjalnej dla studentów, w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,

j) wzór formularza S-12 — sprawozdanie o sty­pendiach naukowych, studiach podyplomo­wych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szko­łach wyższych w brzmieniu określonym w za­łączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,

k) wzór formularza S-14 — sprawozdanie specjal­nego ośrodka szkolno-wychowawczego, spe­cjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządze­nia,

l) wzór formularza S-15 — sprawozdanie o na­uczaniu języka ojczystego dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia,

m) wzór formularza S-16 — sprawozdanie placów­ki wychowania pozaszkolnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,

n) wzór formularza S-17 — sprawozdanie domu wczasów dziecięcych w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządze­nia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po wzorze for­mularza DS-58 I — kwestionariusz indywidualny dodaje się:

a) wzór formularza EU-SILC-1G — europejskie ba­danie warunków życia ludności — kwestiona­riusz gospodarstwa domowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza EU-SILC-11 — europejskie ba­danie warunków życia ludności — kwestiona­riusz indywidualny w brzmieniu określonym w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządze­nia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło­szenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2005 r. (poz. 987)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.