ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

2) wzór legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”;

3) tryb wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji, o której mowa w pkt 2.

§ 2. Przez funkcjonariusza ABW rozumie się funkcjonariusza, o którym mowa w art. 4 pkt 18 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1.

§ 3. 1. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o to zaświadczenie.

2. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Legitymację weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, zwanego dalej „weteranem-funkcjonariuszem”, z upoważnienia Szefa ABW wydaje kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych.

2. Wzór legitymacji weterana-funkcjonariusza określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Legitymacje, o których mowa w § 4 ust. 1, podlegają wymianie w przypadku zmiany danych w nich zawartych, uszkodzenia albo zniszczenia.

2. Legitymacje wymienia się na wniosek weterana-funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku.

3. Wniosek powinien zawierać oświadczenie weterana-funkcjonariusza o zmianie danych zawartych w legitymacji, jej uszkodzeniu albo zniszczeniu.

4. W przypadku wymiany legitymacji weteran-funkcjonariusz zwraca dotychczasową legitymację, która podlega zniszczeniu z dniem wydania nowej legitymacji.

§ 6. 1. W przypadku utraty legitymacji, o których mowa w § 4 ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych, z upoważnienia Szefa ABW, wydaje nową legitymację na wniosek weterana-funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku.

2. Wniosek weterana-funkcjonariusza powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji i okolicznościach jej utraty.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji weteran-funkcjonariusz jest obowiązany do jej zwrotu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. (poz. 1060)