ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwolnionych ze służby

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, zwolnionych ze służby, zwanej dalej „pomocą”;

2) właściwość organów w zakresie przyznawania pomocy;

3) dokumenty stanowiące podstawę do przyznawania pomocy oraz sposób i termin jej wypłaty;

4) warunki zawieszania udzielania pomocy oraz zwrotu kosztów kształcenia.

§ 2. Przez funkcjonariusza ABW rozumie się funkcjonariusza, o którym mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na wnioseko jej przyznanie, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW zwolnionego ze służby, zwanego dalej „weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem”.

2. Wniosek składa się do Szefa ABW w każdym roku akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.

3. Wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) nr PESEL;

4) numer i datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

4. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie wydane przez uczelnię lub inny dokument potwierdzający:

a) fakt odbywania przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza studiów, ich rodzaj i łączny czas ich trwania (liczbę semestrów),

b) aktualny semestr (rok) nauki odbywanej oraz liczbę semestrów w danym roku akademickim wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia,

c) wysokość opłaty ustalonej przez uczelnię za naukę w danym roku akademickim i w poszczególnych jego semestrach;

2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia Szefa ABW o przerwaniu studiów w trakcie roku akademickiego lub niepodjęciu nauki;

3) określenie formy wypłaty świadczenia z tytułu pomocy, a w przypadku formy bezgotówkowej — wskazanie rachunku bankowego właściwego dla wypłaty.

§ 4. Pomoc przyznaje Szef ABW w drodze decyzji administracyjnej.

§ 5. 1. Podmiotem właściwym do wypłaty pomocy weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi jest jednostka organizacyjna ABW właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tego weterana.

2. Pomoc jest przyznawana na dany rok akademicki w wysokości opłaty, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 lit. c, do wysokości określonej w art. 28 ust. 2 ustawy.

3. Jeżeli pomoc została przyznana przed upływem pierwszego semestru nauki w danym roku akademickim, jej wypłata następuje w dwóch ratach, w wysokości odpowiedniej do opłat za naukę ustalonych za poszczególne semestry:

1) pierwsza — w terminie 30 dni od dnia jej przyznania;

2) druga — w terminie 30 dni po rozpoczęciu drugiego semestru nauki.

4. Pomoc jest wypłacana w sposób określony we wniosku ze środków pozostających w dyspozycji Szefa ABW.

5. Pomoc nie podlega wypłacie, jeżeli Szef ABW powziął wiadomość o przerwaniu lub niepodjęciu nauki przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza przed terminami wypłaty, o których mowa w ust. 3.

§ 6. 1. W przypadku przerwania studiów z przyczyn, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy, weteran poszkodowany-funkcjonariusz jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Szefa ABW.

2. W przypadku przerwania studiów Szef ABW na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza zawiesza wypłatę pomocy do czasu ustania przyczyny przerwania studiów. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną lub inną, która uzasadnia przerwanie studiów, oraz zaświadczenie wydane przez uczelnię o udzielonym weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi urlopie od zajęć na uczelni. We wniosku można też wskazać przewidywany termin wznowienia nauki w przypadku zamiaru jej kontynuacji.

§ 7. 1. W przypadku nieukończenia studiów z przyczyn, o których mowa w art. 28 ust. 6 ustawy, weteran poszkodowany-funkcjonariusz jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Szefa ABW.

2. Decyzję administracyjną w sprawie zwrotu pomocy wydaje Szef ABW.

3. Zwrot pomocy następuje w terminie ustalonym w art. 28 ust. 6 ustawy, na wskazany rachunek bankowy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.