ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład centrali Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa Funduszu;

2) Biuro Rady Funduszu;

3) Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

4) Departament Spraw Świadczeniobiorców;

5) Departament Gospodarki Lekami;

6) Departament do Spraw Służb Mundurowych;

7) Departament Ekonomiczno-Finansowy;

8) Biuro Organizacyjne;

9) Biuro Prawne;

10) Biuro Informatyki;

11) Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej;

12) Biuro Księgowości;

13) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

14) Audytor Wewnętrzny;

15) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

16) Rzecznik Praw Pacjenta;

17) Biuro Współpracy Międzynarodowej.”;

2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być tworzone odpowiednio przez Prezesa Funduszu lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Szczegółową organizację komórek organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym delegatur oddziałów, oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne tych oddziałów nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.