ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz. U. Nr 196, poz. 2016 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 843) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nagrody są przyznawane corocznie po przedstawieniu propozycji, o których mowa w § 3 pkt 3, do dnia 31 grudnia danego roku.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.