ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, zwanej dalej „Odznaką”;

2)  osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie Odznaki;

3)  termin rozpatrzenia wniosku o nadanie Odznaki;

4)  wzór Odznaki;

5)  wzór wniosku o nadanie Odznaki;

6)  wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki;

7)  sposób wręczenia i noszenia Odznaki;

8)  sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych Odznaką.

§ 2. Przez funkcjonariusza ABW rozumie się funkcjonariusza, o którym mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Odznaka jest wyróżnieniem dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW.

2. Wzór graficzny i opis Odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Z wnioskiem o nadanie Odznaki występuje w przypadku:

1)  weterana-funkcjonariusza ABW albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW — kierownik jednostki organizacyjnej odpowiednio ABW albo Agencji Wywiadu, zwanej dalej „AW”, w której funkcjonariusz ten pełni służbę;

2)  weterana-funkcjonariusza ABW albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW zwolnionego ze służby w ABW albo AW — kierownik jednostki organizacyjnej odpowiednio ABW albo AW właściwej w sprawach osobowych.

2. Wniosek o nadanie Odznaki jest kierowany drogą służbową odpowiednio do Szefa ABW albo Szefa AW, nie później niż 60 dni przed Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa, o którym mowa w art. 15 ustawy.

3. Szef ABW albo Szef AW opiniuje wniosek o nadanie Odznaki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

4. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie Odznaki odpowiednio Szef ABW albo Szef AW kieruje go do Prezesa Rady Ministrów.

5. Wzór wniosku o nadanie Odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Wręczenie Odznaki weteranowi-funkcjonariuszowi ABW albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW odbywa się w formie uroczystej.

2. Odznakę wręcza Prezes Rady Ministrów lub upoważniona przez niego osoba.

3. Odznakę wręcza się w Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa, o którym mowa w art. 15 ustawy.

§ 6. 1. Weteran-funkcjonariusz ABW albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW wraz z Odznaką otrzymuje legitymację potwierdzającą jej nadanie.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Weteran-funkcjonariusz ABW albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW nosi Odznakę na mundurze na środku lewej kieszeni kurtki. Na ubraniu cywilnym Odznakę nosi się w butonierce lewej klapy ubioru lub na tej samej wysokości.

§ 8. Ewidencję weteranów-funkcjonariuszy ABW oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW wyróżnionych Odznaką, wydanych Odznak i legitymacji, o których mowa w § 6 ust. 1, prowadzi w formie papierowej lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), odpowiednio jednostka lub komórka organizacyjna ABW albo AW właściwa w sprawach osobowych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2013 r. (poz. 398)