ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, płatnego urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego oraz okolicznościowego, a także przełożonych właściwych w sprawach tych urlopów;

2) sposób postępowania w przypadku odwołania funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia tego urlopu;

3) sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

4) wzór orzeczenia komisji lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi urlopu zdrowotnego.

§ 2. W sprawach urlopów, o których mowa w § 1, jest właściwy Szef ABW lub upoważniony przez niego przełożony funkcjonariusza właściwy w sprawach osobowych.

§ 3. 1. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.

2. Urlopów wypoczynkowych udziela funkcjonariuszowi przełożony właściwy w sprawach osobowych, na jego wniosek.

§ 4. 1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych, na wniosek funkcjonariusza:

1) może udzielić mu urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby;

2) udziela mu urlopu:

a) dodatkowego z tytułu osiągnięcia określonego wieku lub stażu służby,

b) szkoleniowego,

c) okolicznościowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, we wniosku funkcjonariusz podaje przyczynę wystąpienia o urlop okolicznościowy.

§ 5. Urlopu zdrowotnego może udzielić funkcjonariuszowi przełożony właściwy w sprawach osobowych na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ABW zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi tego urlopu. Wzór orzeczenia komisji lekarskiej ABW określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. 1. Urlopu bezpłatnego może udzielić funkcjonariuszowi przełożony właściwy w sprawach osobowych, na jego wniosek.

2. Urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 1 miesiąca może udzielić funkcjonariuszowi, na jego wniosek, Szef ABW.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusz kieruje do Szefa ABW za pośrednictwem przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

§ 7. 1. Odwołanie funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymanie udzielenia tego urlopu w całości lub w części następuje z ważnych względów służbowych, w szczególności na podstawie polecenia przełożonego właściwego w sprawach osobowych przekazanego telefonicznie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce organizacyjnej ABW.

2. Przełożony właściwy w sprawach osobowych, który odwołał funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego, odnotowuje ten fakt na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę odwołania.

3. Przełożony właściwy w sprawach osobowych, który wstrzymał udzielenie funkcjonariuszowi urlopu wypoczynkowego, odnotowuje ten fakt na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę wstrzymania tego urlopu.

§ 8. Funkcjonariusz we wniosku o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, szkoleniowego lub okolicznościowego wskazuje przewidywane miejsce pobytu lub możliwość nawiązania z nim kontaktu podczas tego urlopu.

§ 9. 1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc 1/22 miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego funkcjonariuszowi w ostatnim dniu pełnienia służby, przez niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wyliczonego w sposób określony w ust. 1, zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455.