ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „protokołem”, oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

§ 2. Protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zawiera:

1) informacje dotyczące zamawiającego;

2) określenie wartości zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia;

3) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób związanych z przygotowaniem tego postępowania;

4) informację o powołaniu biegłych;

5) informację o ogłoszeniach;

6) informację o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertach, ofertach wstępnych lub orientacyjnych;

7) informację o wykonawcach dopuszczonych do dynamicznego systemu zakupów;

8) termin składania ofert;

9) miejsce i termin otwarcia ofert;

10) informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;

11) listę wykonawców wykluczonych z postępowania;

12) listę wykonawców, których oferty zostały odrzucone, w tym z powodu rażąco niskich cen;

13) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

14) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zastosowaniu aukcji elektronicznej;

15) datę i powody unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

16) powody zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;

17) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach;

18) termin zakończenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku postępowania;

19) informacje o dokonaniu czynności nowych lub czynności powtórzonych oraz termin zakończenia prac komisji przetargowej i ostatecznego zatwierdzenia wyniku postępowania;

20) informacje dotyczące przeprowadzenia kontroli uprzedniej;

21) informacje dotyczące skargi do sądu okręgowego;

22) informację o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej.

§ 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, sporządza się protokół zawierający informacje, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, pkt 6—14, pkt 16 i 17 oraz pkt 22, a także termin otwarcia i zakończenia licytacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, zamawiający nie ma obowiązku sporządzania druków dodatkowych wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z wyjątkiem druku ZP-14, ZP-21 i ZP-23.

§ 4.1. Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości:

1) równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzory druków dodatkowych do protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.1. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.

2. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego.

§ 6. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr71, poz. 646).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.