ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do okresów służby i pracy uwzględnianych przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy, zwanych dalej „wysługą lat”, zalicza się:

1)  okresy służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej „CBA”, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej;

3)  okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

4)  okresy ukończonych przez funkcjonariusza studiów wyższych w wymiarze nie dłuższym jednak od programowego czasu trwania jednolitych studiów magisterskich albo programowego czasu trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia;

5)  inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy.

2. Nie zalicza się do wysługi lat okresów służby lub pracy, za które nie przysługiwało uposażenie, wynagrodzenie, zasiłek z tytułu choroby lub zasiłek macierzyński, chyba że funkcjonariusz:

1)  korzystał, także przed podjęciem służby w CBA, z urlopu lub zwolnienia udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, przewidzianego w przepisach prawa pracy;

2)  korzystał z urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za granicę wspólnie z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby albo pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych instytucie polskim lub innej misji państwowej;

3)  korzystał z urlopu bezpłatnego udzielonego na okres kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, jeżeli okres ten zaliczono w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm. 2) );

4) prowadził indywidualne gospodarstwo rolne lub pracował w takim gospodarstwie na zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

3. Zaliczeniu do wysługi lat nie podlegają okresy zawieszenia w czynnościach służbowych oraz tymczasowego aresztowania. Przepisu nie stosuje się w przypadku umorzenia postępowania karnego, chyba że zostało ono umorzone warunkowo, uniewinnienia w postępowaniu dyscyplinarnym lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu.

4. Jeżeli czas wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2, pokrywa się częściowo z czasem wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w tych przepisach, to okresów objętych tym przedziałem czasowym nie sumuje się.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w § 1 ust. 1-3, są w szczególności:

1)  świadectwo służby;

2)  świadectwo pracy;

3)  dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie lub inny dokument określający co najmniej datę rozpoczęcia i zakończenia studiów oraz programowy czas ich trwania;

4)  zaświadczenie wydane przez uprawniony podmiot określające co najmniej początek i koniec okresu.

§ 3. 1. Szef CBA zalicza okresy, o których mowa w § 1, po raz pierwszy na dzień przyjęcia do służby, na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach personalnych funkcjonariusza.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie zaliczenia do wysługi lat okresów dotychczas nieudokumentowanych oraz ewentualne nowe ustalenie wysługi lat następuje na udokumentowany wniosek funkcjonariusza. W przypadku odmowy wskazuje się przyczynę niezaliczenia określonych okresów do wysługi lat.

§ 4. 1. Zaliczając okresy, o których mowa w § 1, do wysługi lat, ustala się:

1)  łączną wysługę lat, poszczególne okresy składowe oraz wskazuje dzień, na który wylicza się wysługę lat — w przypadku gdy zaliczenia dokonuje się po raz pierwszy;

2)  okres zaliczony do wysługi na wniosek funkcjonariusza, łączną wysługę lat, datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający do uwzględnienia przy ustaleniu wzrostu uposażenia — w przypadku gdy zaliczenia dokonuje się na wniosek funkcjonariusza.

2. Ustalenie zwiększenia wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat z tytułu służby w CBA następuje z urzędu.

3. Ustalając po raz kolejny wysługę lat, określa się jej łączny okres oraz datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający, na podstawie odrębnych przepisów, do wzrostu tego uposażenia.

§ 5. 1. Przepisu § 1 ust. 3 zdanie pierwsze nie stosuje się do okresów zawieszenia w czynnościach służbowych i tymczasowego aresztowania, które zakończyły się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

2. Funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w CBA w dniu wejścia w życie rozporządzenia, zaliczenia okresów służby i pracy przypadających przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uwzględnianych przy ustalaniu wzrostu uposażenia dokonuje się na dotychczasowych zasadach o ile nowe zasady nie są dla nich korzystniejsze.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 637 i 664.

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 315 i Nr 185, poz. 1093.