ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, zwanych dalej „kosztami nadzoru”.

§ 2. 1. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok oblicza się jako:

1) iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń w ogólnej sumie zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,14 % zbioru składek przypisanych brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku;

2) iloczyn procentowego udziału składki wpłaconej do zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne otwartego funduszu emerytalnego w składkach do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od powszechnych towarzystw emerytalnych w ogólnej sumie zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału składki wpłaconej do zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne otwartego funduszu emerytalnego w składkach do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,14 % składek do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku.

2. Wysokość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń oraz wysokość składek do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także wysokość kosztów nadzoru ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „organem nadzoru”.

§ 3. 1. Zakład ubezpieczeń ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów nadzoru w wysokości 0,0665 % sumy składek przypisanych brutto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów nadzoru w wysokości 0,1064 % sumy składek w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne, przy czym sumę składek w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego ustala się według daty wpływu składek na rachunek funduszu.

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca tego miesiąca, jednocześnie informując organ nadzoru o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.

4. Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca następnego miesiąca, jednocześnie informując organ nadzoru o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości. Zaliczka za ostatni miesiąc roku kalendarzowego jest wpłacana do końca tego miesiąca, w wysokości zaliczki wpłaconej za miesiąc poprzedni.

§ 4. 1. Jeżeli suma zaliczek, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 i 2, jest wyższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek zakładu ubezpieczeń lub powszechnego towarzystwa emerytalnego.

2. Organ nadzoru ustala wysokości nadpłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne, w których wystąpiła nadpłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 5. 1. Jeżeli suma zaliczek, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 i 2, jest niższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata.

2.  Organ nadzoru ustala wysokości niedopłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne, w których wystąpiła niedopłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3. Zakład ubezpieczeń i powszechne towarzystwo emerytalne pokrywa niedopłatę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 6. Wysokość składki wpłaconej do otwartego funduszu emerytalnego, o której mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2, oblicza się jako sumę składek do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w danym okresie, pomniejszonych o należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia tych składek oraz o zwrócone w tym okresie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie przekazane składki.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 557.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2264).