ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

Na podstawie art. 37a ust. 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zadań Sekretariatu Centralnego i sekretariatów regionalnych w ramach krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) oraz sposób ich wykonywania;

2) zakres i sposób przygotowywania planu działania, o którym mowa w art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „planem działania”.

§ 2. Do zadań Sekretariatu Centralnego, oprócz zadań wymienionych w art. 37a ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, należy w szczególności:

1) identyfikacja podmiotów o ogólnokrajowym zasięgu działania, z którymi współpracuje się w ramach KSOW;

2) zapewnienie w ramach KSOW wymiany informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich;

3) sporządzenie planu działania i jego realizacja we współpracy z sekretariatami regionalnymi;

4) współpraca z komitetem koordynacyjnym Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o którym mowa w art. 1 ust. 1 decyzji Komisji 2008/168/WE z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiającej strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 56 z 29.02.2008, str. 31), oraz współpraca międzynarodowa z krajowymi sieciami rozwoju obszarów wiejskich funkcjonującymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i współpraca międzynarodowa z innymi podmiotami;

5) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej organu opiniodawczo-doradczego, o którym mowa w art. 37a ust. 6 ustawy, zwanego dalej „grupą roboczą”;

6) koordynowanie przygotowania sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym poszczególnych województw oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działania;

7) współudział w kontroli działań realizowanych w planie działania w województwie.

§ 3. Do zadań sekretariatu regionalnego, oprócz zadań wymienionych w art. 37a ust. 4 ustawy, należy w szczególności:

1) identyfikacja podmiotów, z którymi współpracuje się w ramach KSOW w województwie;

2) zapewnienie w ramach KSOW w województwie wymiany informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich;

3) współpraca z Sekretariatem Centralnym i innymi sekretariatami regionalnymi w zakresie realizacji planu działania;

4) współpraca z jednostkami odpowiadającymi sekretariatom regionalnym KSOW w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innymi podmiotami;

5) przygotowanie sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym poszczególnych województw;

6) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej organu opiniodawczo-doradczego, o którym mowa w art. 37a ust. 6a ustawy, zwanego dalej „wojewódzką grupą roboczą”.

§ 4. Realizację zadań:

1) Sekretariatu Centralnego — zapewnia komórka organizacyjna wchodząca w skład urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

2) sekretariatu regionalnego — zapewnia komórka organizacyjna wchodząca w skład urzędu marszałkowskiego lub innej wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

§ 5. 1. Sekretariat Centralny oraz sekretariaty regionalne zapewniają wymianę informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich w ramach KSOW w szczególności przez:

1) działania edukacyjne, szkoleniowe lub promocyjne;

2) opracowanie i publikację materiałów informacyjnych lub promocyjnych;

3) przygotowanie i udostępnienie ekspertyz lub analiz.

2. Rozpowszechnianie informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich w ramach KSOW odbywa się również przez ich umieszczanie na stronie internetowej utworzonej w tym celu przez Sekretariat Centralny we współpracy z sekretariatami regionalnymi.

§ 6. 1. Sekretariat Centralny sporządza, we współpracy z sekretariatami regionalnymi, listę zidentyfikowanych podmiotów, z którymi współpracuje się w ramach KSOW.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2, i aktualizuje.

§ 7. Plan działania zawiera:

1) wskazanie obejmującego dwa lata okresu, przez jaki będzie realizowany;

2) określenie celów i opis następujących działań przewidzianych w art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013:

a) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

b) przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how,

c) przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,

d) zarządzanie siecią:

— uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW,

— działania informacyjno-promocyjne KSOW,

— monitorowanie i ocena KSOW,

e) pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,

f) wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,

g) wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

3) harmonogram realizacji działań objętych planem działania w ujęciu kwartalnym;

4) plan finansowy z podziałem na poszczególne działania objęte planem działania, w tym wskazanie szacunkowych kwot i łącznej wartości realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w ramach poszczególnych działań oraz źródła ich finansowania.

§ 7a. Plan działania może również zawierać elementy inne niż określone w § 7, w szczególności wskazanie przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez Sekretariat Centralny, sekretariaty regionalne lub podmioty działające w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z którymi współpracuje się w ramach KSOW, oraz wskazanie, w ramach których działań objętych planem działania będą realizowane te przedsięwzięcia.

§ 8. 1. Sekretariat regionalny przygotowuje projekt planu działania w zakresie dotyczącym województwa, określając zadania, jakie będą realizowane w ramach poszczególnych działań objętych planem działania, i uwzględniając zalecenia Sekretariatu Centralnego.

2. Zalecenia, o których mowa w ust. 1, Sekretariat Centralny przekazuje sekretariatom regionalnym w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji planu działania, z tym że w przypadku powołania grupy roboczej przekazanie takich zaleceń poprzedza zaopiniowanie ich projektu przez grupę roboczą.

3. Sekretariat regionalny zasięga opinii na temat projektu planu działania w zakresie dotyczącym województwa:

1) podmiotów działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje się w ramach KSOW, podając go do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2, lub na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski,

2) wojewódzkiej grupy roboczej

— określając termin ich wyrażenia.

4. Po zaopiniowaniu projektu planu działania w zakresie dotyczącym województwa przez podmioty działające w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje się w ramach KSOW, oraz przez wojewódzką grupę roboczą, sekretariat regionalny przyjmuje ten projekt i przekazuje go Sekretariatowi Centralnemu, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji tego planu.

5. Sekretariat Centralny, na podstawie projektów planu działania przekazanych przez sekretariaty regionalne, przygotowuje projekt planu działania, uwzględniając w nim również zadania Sekretariatu Centralnego w ramach działań objętych tym planem.

6. (uchylony).

7. Sekretariat Centralny sporządza plan działania w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji tego planu, z tym że w przypadku powołania grupy roboczej sporządzenie planu działania poprzedza zaopiniowanie jego projektu przez grupę roboczą. Plan ten jest następnie niezwłocznie podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2. 

§ 9. 1. Plan działania może być zmieniany.

2. Do zmiany planu działania przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Sprawozdanie z realizacji planu działania zawiera w szczególności informacje o:

1) zrealizowanych i niezrealizowanych działaniach objętych planem działania;

2) wydatkach poniesionych:

a) na funkcjonowanie struktury KSOW,

b) na realizację planu działania.

§ 11. 1. Sekretariat Centralny przygotowuje projekt sprawozdania z realizacji planu działania na podstawie projektów sprawozdań z realizacji tego planu w zakresie dotyczącym poszczególnych województw, uwzględniając w nim również informacje, o których mowa w § 10, odnoszące się do zadań realizowanych przez Sekretariat Centralny.

2. Projekt sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym województwa sekretariat regionalny przekazuje Sekretariatowi Centralnemu:

1) w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym została zakończona realizacja tego planu, po zaopiniowaniu projektu tego sprawozdania przez wojewódzką grupę roboczą;

2) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Sekretariat Centralny.

3. (uchylony).

4.  Sekretariat Centralny sporządza sprawozdanie z realizacji planu działania w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym została zakończona realizacja tego planu, z tym że w przypadku powołania grupy roboczej sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działania poprzedza zaopiniowanie jego projektu przez grupę roboczą. Sprawozdanie to jest następnie niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 2. 

§ 12. 1. Sekretariat Centralny dostosuje zakres planu działania sporządzonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do wymagań określonych w § 7 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 13. Realizacja ostatniego planu działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 kończy się z dniem 30 czerwca 2015 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.