ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

Na podstawie art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podstawę do ustalenia wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi kwota bazowa, ustalona w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. 1) ), dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.

§ 2. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi, po zaokrągleniu do pełnego złotego, 3,25-krotności podstawy, o której mowa w § 1. 

§ 3. 1. Wpis, o którym mowa w § 2, odwołujący się wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

2. Wpis uznaje się za uiszczony, jeżeli nastąpi wpłata lub zostanie obciążony rachunek bankowy odwołującego się na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”.

§ 4. Prezes Urzędu ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o obowiązującej wysokości wpisu oraz rachunku bankowym, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. 1. Do kosztów postępowania zalicza się:

1) koszty ponoszone przez Urząd, obejmujące wynagrodzenia za czynności arbitrów i ich uzasadnione wydatki poniesione w związku z rozpoznaniem odwołania oraz wydatki i opłaty Urzędu związane z wykonywanymi czynnościami organizacyjno-technicznymi;

2) uzasadnione koszty uczestników postępowania, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, w tym kwotę wpisu, o którym mowa w § 2.

2. Orzekając o kosztach postępowania, zespół arbitrów kwotę uiszczoną tytułem wpisu zalicza na poczet kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą:

1) wyższe od kwoty wpisu, zespół arbitrów zasądza różnicę od uczestnika postępowania na rzecz Urzędu;

2) niższe od kwoty wpisu, zespół arbitrów orzeka o zwrocie przez Urząd różnicy na rzecz wnoszącego wpis.

§ 6. Do ustalenia wpisu od odwołania wnoszonego przed dniem ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się kwotę bazową z roku poprzedniego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256.

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 85, poz. 773), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).