ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1685) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Funkcjonariuszowi, który w danym roku zaopatrzeniowym, w wyniku mianowania na wyższy stopień służbowy, przeszedł do wyższego korpusu lub został mianowany na wyższy stopień służbowy, w korpusie oficerów, wypłaca się dodatkowo, z dniem mianowania, równoważnik z tytułu uzupełnienia umundurowania, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Funkcjonariuszowi, który otrzymał po raz pierwszy w naturze przedmioty umundurowania zasadniczego, wypłaca się równoważnik w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą roczny koszt tych przedmiotów.

2. Przedmioty umundurowania zasadniczego, o których mowa w ust. 1, oraz roczny koszt tych przedmiotów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Funkcjonariuszowi, który w danym roku zaopatrzeniowym nieodpłatnie otrzymał przedmioty umundurowania zasadniczego, wypłaca się równoważnik w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą całkowity koszt tych przedmiotów.

4. Przedmioty umundurowania zasadniczego, o których mowa w ust. 3, oraz roczny koszt tych przedmiotów określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi, przyjętemu do służby w danym roku zaopatrzeniowym, wypłaca się równoważnik w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do końca roku zaopatrzeniowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym funkcjonariusz został przyjęty do służby.”;

4) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości przysługującego funkcjonariuszowi równoważnika oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego od dnia 1 kwietnia 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2005 r. (poz. 317)

PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA ZASADNICZEGO OTRZYMYWANE PRZEZ FUNKCJONARIUSZA PO KOSZTACH CAŁKOWITYCH1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.