ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra — Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minister — Członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zakresu działania Ministra należy w szczególności:

1) koordynowanie opracowywania i realizacji wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczącego projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń Rady Ministrów, opracowanych w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz wykazu prac Rady Ministrów dotyczącego innych projektów dokumentów rządowych;

2) kontrola terminowej realizacji zadań wynikających z wykazów, o których mowa w pkt 1, i okresowe przedstawianie Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów informacji w tym zakresie;

3) koordynowanie i monitorowanie wykonywania zadań, powoływanych w odrębnym trybie, organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów;

4) monitorowanie i koordynowanie wykonywania zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:

1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;

2) zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, powoływanych w odrębnym trybie, bez względu na ich skład i zakres działania;

3) zwoływać posiedzenia z udziałem właściwych organów administracji rządowej i im przewodniczyć;

4) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.

§ 4. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.