ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1)   kultura fizyczna;

2)   turystyka.

3. Minister jest dysponentem części 25 i 40 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki.

§ 2. (uchylony). 1)

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2) .


1) Przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 606), które weszło w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 listopada 2011 r.