ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sportu, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport.

3. Minister jest dysponentem części 25 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sportu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 14 lipca 2006 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.