ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową (Dz. U. Nr 85, poz. 767) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki przekazanie informacji może nastąpić z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych.”;

2) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sytuacjach niecierpiących zwłoki o udzielenie informacji mogą wystąpić również funkcjonariusze komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu prowadzącej działania profilaktyczne, upoważnieni przez szefa tej komórki.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.