ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

Na podstawie art. 193 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: