ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

2. Wykaz gmin i miejscowości, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wykaz gmin i miejscowości województwa śląskiego, które zostały poszkodowane w dniu 20 lipca 2007 r. w wyniku trąby powietrznej i gradobicia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 223, poz. 1919 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 594).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.