ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym oraz składania oświadczenia o zaciągniętych przez niego, jego małżonka oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zobowiązaniach finansowych, uwzględniając wymagania określone w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 2. Funkcjonariusz ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym składa pisemny wniosek określający:

1) nazwę i adres podmiotu, u którego zamierza podjąć zajęcie zarobkowe;

2) szczegółowy charakter zajęcia zarobkowego i przewidywany zakres obowiązków;

3) czas i miejsce wykonywania zajęcia zarobkowego;

4) przewidywany okres trwania zajęcia zarobkowego;

5) wysokość wynagrodzenia;

6) formę prawną zajęcia zarobkowego.

§ 3. Oświadczenie o zaciągniętych przez funkcjonariusza, jego małżonka oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zobowiązaniach finansowych powinno zawierać informacje dotyczące:

1) osoby zaciągającej zobowiązania (imię i nazwisko, adres zamieszkania);

2) daty powstania zobowiązania;

3) wysokości zobowiązania;

4) wierzyciela lub wierzycieli (imię i nazwisko, adres zamieszkania — w przypadku osób fizycznych, nazwa lub firma, adres siedziby — w przypadku innych podmiotów);

5) sposobu zabezpieczenia zobowiązania;

6) terminu i sposobu wykonania zobowiązania;

7) planowanych źródeł pokrycia zobowiązania;

8) celu zaciągnięcia zobowiązania.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.