ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się planowane dochody budżetowe z części 51 — Urząd Służby Cywilnej w kwocie 6 107 604 zł do części 16 — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Szczegółowy podział dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 51 — Urząd Służby Cywilnej w kwocie 6 992 389 zł do części 16 — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Szczegółowy podział wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 51 — Urząd Służby Cywilnej do części 16 — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 października 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 1529)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.